Pravice letalskih potnikov
http://europa.eu/youreurope...

Splošni pogoji za turistične aranžmaje

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta INTERSPLET d.o.o. (v nadaljevanju INTERSPLET) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira INTERSPLET, razen, v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo turističnih aranžmajev drugih organizatorjev. V kolikor je v posameznem programu glede katere koli točke teh splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oziroma navedba v programu. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani viaSlovenia.com. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve agencije INTERSPLET in se nanjo nanašajo navedeni splošni pogoji.

2. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga organizira INTERSPLET v poslovalnici, preko internetne oziroma telefonske prodaje ali pooblaščene agencije. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa se sklene tudi pogodba. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki lahko nastanejo zaradi napačnih podatkov. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega sredstva, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, pa tudi prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

3. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni INTERSPLETA ali pooblaščeni agenciji oziroma ko INTERSPLET prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Na osnovi povpraševanja potnika pri INTERSPLETU napravi informativno rezervacijo, ki je lahko na opciji največ štiri (4) dni. V tem času mora potnik poravnati vsaj 30 % cene turističnega aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja (akontacijo). Rezervacija je potrjena, ko INTERSPLET prejme plačilo akontacije. V primeru neplačila ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma odpovedana. Preostali del plača potnik najmanj 21–14 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. V kolikor pa je datum odhoda krajši od 14 dni, mora biti rezervacija takoj v celoti poravnana. V primeru, da preostalega dela cene turističnega aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega aranžmaja teh splošnih pogojev. Potnik lahko prejme napotnico/voucher šele po celotnem plačilu turističnega aranžmaja. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem turističnem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu), v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke, smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo, v kolikor ni v medsebojni pogodbi s pooblaščeno turistično agencijo dogovorjeno drugače.

4. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. INTERSPLET si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. O morebitni spremembi cene potovanja INTERSPLET potnika obvesti. INTERSPLET lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru INTERSPLET ne nastopa kot organizator, pa tudi ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacije na kraju samem.

5. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu turističnemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni turističnega aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku INTERSPLET v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

6. POTNIKOVA SPREMEMBA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe, kjer je rezerviral turistični aranžma, do 48 ur pred odhodom, spremeni ime ali število potnikov, namestitev, storitev ali datum potovanja. V primeru spremembe INTERSPLET potniku zaračuna administrativne stroške v višini 30,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar turistični aranžma obsega tudi organiziran prevoz, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. Kot sprememba turističnega aranžmaja se smatra vsaka sprememba, ki povzroči izpis nove napotnice/voucherja. V primeru spremembe se upoštevajo prodajne cene, ki veljajo na dan spremembe. Sprememba turističnega aranžmaja, ki ne zahteva izpisa nove napotnice/voucherja, se ne zaračunava. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z INTERSPLETOM, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi s strani INTERSPLETA zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

7. POTNIKOVA ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi turističnega aranžmaja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V kolikor potnik odpove turistični aranžma na svojo željo, je upravičen do povračila določenega dela vplačanega zneska.

Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal turistični aranžma.

Stroški odpovedi turističnega aranžmaja za potnika so:

 • odpoved do 30 dni pred odhodom – 10 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom – 20 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 21 do 15 dni pred odhodom – 40 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom – 50 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 7 do en delovni dan oziroma 24 ur pred dnevom odhoda – 90 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 % od cene turističnega aranžmaja.

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava INTERSPLET v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziko s posebno pogodbo opredeli tudi drugače. Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar INTERSPLET ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih INTERSPLET narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. INTERSPLET oziroma pooblaščena oseba INTERSPLETA lahko zavrne napotnico oziroma voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe in drugih udeležencev. INTERSPLET v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. INTERSPLET bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzroči potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

8. ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA (riziko odpovedi)

Vsak potnik se lahko zavaruje za primer odpovedi turističnega aranžmaja, če nastopijo:

 • smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja;
 • hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje.

Višina vplačila za zavarovanje škodnega dogodka se obračuna od tipa potovanja iz želj naročnika. Zavarovanje rizika odpovedi se sklepa z zavarovalnico Generali zavarovalnica d.d. ki zastopa Europäische Reiseversicherung AG v Sloveniji.

Podrobne informacije: https://service.europaeische.at/doc/sl/ERV_AT_SL_IN364_IN365_IBP_200804.pdf

Ne glede na plačano zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja ima INTERSPLET v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini vplačanega zneska odpovednega rizika. Če potnik potovanja pisno in z ustreznim dokazilom ne odpove en dan pred dnevom, ki je določen kot pričetek potovanja, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. Šteje se tudi, da potnik potovanja ni pričel oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na začetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni vplačal zavarovanja odpovedi, ima INTERSPLET pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne INTERSPLET potniku.

9. ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

INTERSPLET si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 8 dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem prometnem sredstvu naslednje:

 • za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov;
 • za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov;
 • za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov;
 • za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami;
 • (trajekti, hidrogliserji ipd.) najmanj 80 % zasedenih sedežev.

Prav tako si INTERSPLET pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za INTERSPLET pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane/znane. INTERSPLET si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda na potovanje, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red ali pa zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju itd.), na katere INTERSPLET ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se INTERSPLET ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. INTERSPLET lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z INTERSPLETOM, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil INTERSPLETA. V primeru, da INTERSPLET odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru INTERSPLETOVE odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana. O kakršni koli naknadni spremembi programa INTERSPLET potnika obvesti nemudoma. INTERSPLET ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem INTERSPLET ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko INTERSPLET potnika namesti v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Organizator programa ima pravico do spremembe programa zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti ali jih kako drugače preprečiti. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki jih je potnik rezerviral, veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar potnik odpotuje domov v jutranjih urah, mu kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali all inclusivu odpade pravica do povračila za zajtrk, kosilo ali večerjo. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

10. NAMESTITEV

Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure zjutraj oziroma se lahko v sobo vseli po 14. uri. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali višje kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda INTERSPLET ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

11. SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega, orientacija, določeno nadstropje itd.), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri sob. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v sobi z oznako 1/2+1 ali 1/2+2 mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo z enim ali dvema dodatnima ležiščema, pri čemer nastanitev tretje oziroma četrte osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Število sob tipa 1/2+1 ali 1/2+2, kjer ima en otrok do določenega leta starosti brezplačno bivanje, je omejeno. Potnik je ob rezervaciji Splošni pogoji turističnega aranžmaja seznanjen z dejansko razpoložljivostjo teh sob. V kolikor INTERSPLET naknadno pridobi dodatne sobe tipa 1/2+1 ali 1/2+2, veljajo za te dodatne sobe drugačni popusti, s katerimi je potnik seznanjen ob rezervaciji. Višina popusta je odvisna od hotela.

12. KATEGORIZACIJA OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije INTERSPLETA, zato INTERSPLET zanje ne odgovarja. INTERSPLET lahko ob posameznem objektu poda svojo oceno, ki je le informativne narave in je posebej označeno, da gre za oceno INTERSPLETA.

13. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven in ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na ta določila paziti sam in INTERSPLET za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna INTERSPLET po določilih, ki se nanašajo na potnikovo odpoved potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum INTERSPLET, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje INTERSPLETA pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov INTERSPLET potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Šteje se, da si potnik vizum ureja sam, kadar INTERSPLETU ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma v roku, ki je določen v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni) je potnik ob prijavi dolžan posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih okumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, za vse nastale stroške udeležencem potovanja odgovarja zgolj potnik sam.

14. CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki v zvezi s tem nastanejo njemu, sopotnikom, INTERSPLETU in drugim.

15. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana opravljena cepljenja. INTERSPLET ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane z le-tem.

16. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja in počitnice z organiziranim avtobusnim prevozom so datumi in ure odhodov objavljeni v katalogu. V primeru letalskega prevoza prejme potnik obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom. V primeru spremembe datuma in ure odhoda potnik prejme obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

17. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage niso odgovorni organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itd. mora potnikprevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega ali cestnega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. INTERSPLET ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oziroma drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

18. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE

Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno plačilo nista sestavni del turističnega aranžmaja, zato je potnik zanju dolžan poskrbeti sam. V primeru plačila parkirnine na mestu samem jo je potnik dolžan poravnati. INTERSPLET ne odgovarja za poškodbe ali odtujitev avtomobila.

19. TOČNOST PREVOZNIKOV

INTERSPLET ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost INTERSPLETA je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. INTERSPLET ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma prevoznega sredstva.

20. IZGUBA DOKUMENTOV

V kolikor potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

21. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, INTERSPLET ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, katerih vsebina je animacijske narave in jih INTERSPLETU posredujejo potniki z željo, da se objavijo, so informativne narave, zato INTERSPLET ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled teh fotografij.

22. REKLAMACIJE

Potnik oziroma gost je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tem obvestiti družbo INTERSPLET (dežurna tel. št. 01 777 11 12). V kolikor reklamacije ne more rešiti, je dolžan od predstavnika oziroma receptorja zahtevati pisno potrditev zahtevanih pomanjkljivosti ali jih zapisati v knjigo pritožb. Na osnovi le-teh lahko vloži reklamacijo najkasneje v 2 mesecih po končanem potovanju oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upošteva. Reklamacija se ne upošteva tudi v primeru, če gost ne navede naslova objekta, v katerem je bival (hotel,apartma, bungalov, privatna soba), imena hotela ali številke sobe, številke apartmaja oziroma bungalova. V primeru, da bi lahko bila, po vsebini sodeč, reklamacija rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil dežurne številke družbe INTERSPLET, predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oziroma ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, INTERSPLET poznejše reklamacije ne bo upošteval. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov INTERSPLET d.o.o., Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor. Brez pisne reklamacije INTERSPLET ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Prav tako INTERSPLET ne upošteva reklamacij, ki so prispele na drug naslov, kot je zgoraj navedeno – na sedež družbe. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer INTERSPLET take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi INTERSPLETA ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do reklamacije. To določilo ne velja v primeru, če ima INTERSPLET pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska strinja, da je njegov zahtevek v celoti rešen in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno zadoščenje in se odreka kakršnim koli ponovnim zahtevkom.

23. UPORABA PODATKOV

INTERSPLET vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smatra se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

24. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te turistične aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam določeno drugače.

25. V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH

Namestitev v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih je mogoča po 14. uri na dan pričetka koriščenja posameznega turističnega aranžmaja. Zadnji dan posameznega turističnega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 9. ure zjutraj. V kolikor pri posamezni ponudbi apartmajev ni navedeno drugače, veljajo navedene ure menjav.

26. ZA ARANŽMAJE, KJER INTERSPLET NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da INTERSPLET ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja od organizatorja potovanja prejete informacije potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Smatra se, da INTERSPLET prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.